صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3883
عنوان مطلب بحث در سمينار حزب کمونيست ايران در مورد سياست سازماندهى منفصل
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
308_02, 308_03, 308_04
تاريخ 13640727 - 19851019
فايل پايه
انجام شده 20060504 - تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2006-05-04