صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3908
عنوان مطلب پاسخ به سؤالاتی در باره مجمع عمومی کارگران، هیأت نمایندگی، سندیکا و اتحادیه
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 193 - 196
تاريخ 13661115 - 19880215 زمستان سال ۱۳٦٦
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 29
فايل word عربى دريافت شده از رفيق فارس محمود.
فايل word کُردی دريافت شده از رفيق کاوه عمر.
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
20081013 - تنظيم و انتشار متن عربى، ترجمه رفيق فارس محمود.
20220712 - تنظيم و انتشار متن کُردی، ترجمه رفيق کاوه عمر.
قدم بعدى


Last updated: 2022-07-12