بازگشت به متن تايپ شده
درخواست از کميته رهبرى براى تخصيص امکانات بيشتر به راديو