Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
Audio   دستنوشته

درخواست از کميته رهبرى براى تخصيص امکانات بيشتر به راديورفقاى کميته رهبرى

توجه شما را به اين موضوع جلب ميکنم:

با توجه به قرار پلنوم مبنى بر انتقال فونکسيونهايى که بهتر در خارج انجام ميشوند و با توجه به صحبتهاى رسمى من و رفيق امير با راديو (رفقا ناصر و ايرج) مبنى بر تلاش د.س براى تغذيه راديو با برنامه‌هاى آموزشى و نيز اخبار کمابيش حاضر آماده داخلى و خارجى از خارج کشور، لازم است در تخصيص امکانات و تقسيم وظايف کادرهاى موجود به اين نياز (و قولى که ما داده‌ايم) هم توجه بشود تا سر راديو بى کلاه نماند. بعلاوه پيش‌بينى ما اين بود که در صورت روغن‌کارى شدن ماشين اجرايى راديو در داخل و تقويت ارتباطات داخل و خارج، به نحوى بتوان بخشى از توليد سياسى راديو هم با انتقال رفقايى نظير رفيق ناصر به خارج در ميان‌مدت در خارج انجام داد. در مورد اين دورنما هم توجه و تصميم رسمى شما ضرورى است.

با آرزوى موفقيت
نادر
٢٠ بهمن ١٣٦٣


hekmat.public-archive.net #4050fa.html