صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1890
عنوان مطلب پيام تبريک به مردم ايران به مناسبت سال نو
اوريژينال
تاريخ 13800101 - 20010321
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 1890fa.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
انجام شده 20030414 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030520 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20140123 - انتشار متن اسپانیایی ترجمه Nicolás José Jiménez
قدم بعدى - نام مترجم مشخص و قيد شود.
- دو خط اول در ترجمه انگليسى از قلم افتاده است.


Last updated: 2014-01-23