صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3934
عنوان مطلب پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - گزارش و ارزيابى از کار حزب
اوريژينال نوارهاى ضبط شده در پلنوم
تاريخ 13800616 - 20010907
فايل پايه CD فايلهاى ASF و WMA دريافت شده از رفيق ايرج فرزاد
متن پياده شده از روى نوار: 2001-08-pelnom_14_hekmat_1.doc دريافت شده از رفيق کورش مدرسى. منتشر شده در منتخب آثار، ضميمه شماره ٢ - آوريل ٢٠٠٧
انجام شده 20060728 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20070826 - تنظيم و انتشار متن فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2007-08-26