صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3400
عنوان مطلب آلترناتيو کمونيسم کارگرى ـ مصاحبه با راديو انترناسيونال
اوريژينال فايل اوديوى راديو انترناسيونال
تاريخ 13800110 - 20010330
فايل پايه متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد)
فایل word کُردی دریافت شده از رفیق جمال محسن
انجام شده 20030625 - تنظيم و انتشار فايل صدا
20100117 - تنظيم و انتشار متن پياده شده دريافتى از رفيق دنيس مير
20160703 - تنظيم و انتشار متن کُردی ترجمه رفیق جمال محسن
توضيح متن با نوار مقابله و تصحيح شد


Last updated: 2016-07-03