صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1035
عنوان مطلب اسلام، حقوق کودک و حجاب - گيت راه کارگر
اوريژينال انترناسيونال شماره 24   Ant024
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13760323 - 19970613
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word فرانسوى دريافت شده از رفيق نادر بکتاش
متن عربی: فایل word دریافت شده از رفیق فارس محمود
متن کُردی: فایل word دریافت شده از رفیق کاوه عمر
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021124 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20030228 - تنظيم و انتشار ترجمه ترکى
20031123 - تنظيم و انتشار ترجمه فرانسوى
20040322 - تنظيم و انتشار متن کاتالانيايى برگرفته از آرشيو مارکسيستها
20130122 - تنظيم و انتشار ترجمه عربی
20141108 - تنظيم و انتشار ترجمه اسپانیایی از رفیق Nicolás José Jiménez
20220727 - تنظيم و انتشار ترجمه کُردی دریافت شده از رفیق کاوه عمر
قدم بعدى - بايد با صفحات ٣٧٩ تا ٣٩٢ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.

Last updated: 2022-07-27