صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0520
عنوان مطلب در نقد وحدت کمونيستى- آناتومى ليبراليسم چپ در ايران- بخش دوم
اوريژينال بسوى سوسياليسم، دوره دوم، شماره ٢
تاريخ 13640915 - 19851215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى 0520fa - Vahd-2.vnf
انجام شده 20030413 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20140120 - انتشار متن عربی، ترجمه رفیق فارس محمود. متن عربی فقط ترجمه یک فصل از بخش دوم است: "مارکسیسم و پراتيک انقلابى"
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی. ترجمه خه‌سره‌و سایه. (فقط یک بخش به کُردی ترجمه شده)
قدم بعدى - لينک ها به مقالات ديگر فعال شود

Last updated: 2015-09-07