صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3590
عنوان مطلب لغو مجازات اعدام - مصاحبه با راديو انترناسيونال
اوريژينال نوار آرشيو راديو انترناسيونال
تاريخ 13790818 - 20001108
فايل پايه فايل ASF پياده شده از سايت راديو انترناسيونال
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد.
تبديل به فورمت rm و smil
20041128 - متن پياده شده تهيه و براى اديت نهايى ارسال شد.
20050607 - اين مطلب پياده شده که در تاريخ 20041128 با نام 3590fa_.html روى سايت گذاشته شده بود تا اديت شود، به همان شکل با نام اصليش 3590fa منتشر شد.
20190528 - انتشار متن کُردی ترجمۀ کاوه عمر
قدم بعدى


Last update: 2019-05-28