صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4059
عنوان مطلب سؤالات سياسى و تشکيلاتى درباره وضعيت تشکيلات خارج
اوريژينال دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
تاريخ 13660315 - 19870615 تاريخ حدسى است.
فايل پايه تصاوير اسکن شده از روى دستنوشته دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
انجام شده 20071027 - سند اسکن شد. عنوان به ليست اضافه شد.
20080106 - تايپ و انتشار متن تايپ شده.
توضيح اين نوشته تاريخ ندارد. تاريخ ذکر شده حدسى است.


Last updated: 2008-01-06