صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3920
عنوان مطلب در مورد حزب و قدرت سیاسی - یک نامه
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 340 - 342
تاريخ 13780115 - 19990415 نوشته تاريخ ندارد. اين تاريخ تخمينى است.
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 66
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27