صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1700
عنوان مطلب درسهاى بديهى برلين
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 37   AH037
تاريخ 13791030 - 20010119
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H37.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021124 تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20140407 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی ترجمه رفیق Nicolás José Jiménez
قدم بعدى


Last updated: 2014-04-07