صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2830
عنوان مطلب دادگاههاى انقلابى کومه له و رنجش ليبرالها
اوريژينال کمونيست ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران شماره ١٨ - K18
تاريخ 13640130 - 19850419
فايل پايه 2830fa.vnf
تايپ و ارسال شده از طرف رفيق کيوان جاويد
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030814 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-08-14