صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3868
عنوان مطلب در مورد قطعنامه فراکسيون کمونيسم کارگرى (جنگ احتمالى در خاورميانه)
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
259_01
تاريخ 13691025 - 19910115
فايل پايه
انجام شده 20060406 - تبديل به فورمت rm و smil
توضيح خود نوار تاريخ ندارد. تاريخ بايد حدود ١٥ر١ر١٩٩١ باشد.


Last updated: 2006-04-06