صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3978
عنوان مطلب در مخالفت با سقط جنين
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
223_01
تاريخ 1365 1986 احتمالا ١٩٨٦ تاريخ نامعلوم
فايل پايه متن پياده شده. فايل word دريافت شده از رفيق دنيس مر.
انجام شده 20061022 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20080831 - انتشار متن پياده شده از روى نوار دريافت شده از رفيق دنيس مر.
قدم بعدى - با گفتار مقابله شود.


Last updated: 2008-08-31