صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0040
عنوان مطلب پوپوليسم در برنامه حداقل؛ نقدى بر فدائيان خلق چه ميگويند + مقدمه بر جلد چهارم
اوريژينال بسوى سوسياليسم دوره اول شماره ٤
تاريخ 13591104 - ٤ بهمن ١٣٥٩
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
14po1-ed.vnf 14po2-ed.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20050719 - تنظيم و انتشار متن انگليسی، ترجمه دانشجويان هوادار اتحاد مبارزان کمونيست.
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی. ترجمه ناسری حیسامی.
20181221 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفیق Nicolás Jiménez
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- به آثار کلاسيک مورد رجوع لينک شود.

Last updated: 2018-12-21