صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3822
عنوان مطلب پاسخ به دو پرسش در جلسه پالتاک
موضوعيت لنينيسم، اعتقاد به دمکراسى
اوريژينال نوار ضبط شده از جلسه پلتاک دريافت شده از سياوش مدرسى
تاريخ 13800921 - 20011212
فايل پايه 3822fa.vnf فايل واژه نگار دريافت شده از ايرج فرزاد
متن پياده شده توسط ايرج فرزاد براى اولين بار در نشريه "اکتبر شماره ٧، به تاريخ ١٣ اکتبر ٢٠٠٤" منتشر شده است.
انجام شده 20041017 - تنظيم و انتشار html فارسى
20041123 - از روى سايت تا دريافت نوار برداشته شد.
20041219 - صداى مربوط به اين بخش بحث منتشر و به متن متصل شد.
20041225 - در متن پياده شده در نشريه اکتبر، تاريخ جلسه به غلط ٢٧ نوامبر ذکر شده است. اين بحث مربوط به جلسه ١٢ دسامبر است که در متن تصحيح شد.
20050607 - مطلب پياده شده دوباره منتشر شد.
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی. ترجمه حەمە غەفور.
20160327 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفیق Nicolás José Jiménez.
ترجمه اسپانیایی از روی متن انگلیسی انجام شده که فقط شامل پاسخ سئوال اول است.
قدم بعدى

Last updated: 2016-03-27