صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3866
عنوان مطلب پوپوليسم چيست و چه نيست
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
228_01, 228_02
تاريخ 1361 - 1983
فايل پايه
انجام شده 20060403 - تبديل به فورمت rm و smil
توضيح جلسه سخنرانى بهمن (حبيب فرزاد) و نادر براى پيشمرگان کومه له، کردستان ١٩٨٣.


Last updated: 2006-04-03