صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1730
عنوان مطلب نورى در انتهاى تونل - مژده: آخوند ميانه رو بعدى ظهور ميکند!
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 42   AH042
تاريخ 13791205 - 20010223
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H42.vnf
فايل word انگليسى دريافت شده از رفيق مريم نمازى
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20030520 - تنظيم و انتشار ترجمه انگليسى
20140329 - تنظيم و انتشار متن اسپانیایی ترجمه رفيق Nicolás Jiménez
20180403 - تنظيم و انتشار متن عربی ترجمه عصام شکری، دریافت شده از رفیق سمیر نوری
قدم بعدى - نام مترجم مشخص و قيد شود.
- (پاراگراف اول در ترجمه انگليسى از قلم افتاده است.)


Last updated: 2018-04-03