صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3500
عنوان مطلب حزب کمونيست در آستان ششمين سال - گفتگو با راديو صداى حزب کمونيست ايران
اوريژينال کمونيست شماره ٥٣، شهريور ١٣٦٨ K53
نوار دريافت شده از رفيق رحمان حسين‌زاده R37_01
تاريخ 13680611 - 19890902
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از آذر ماجدى V7Salgard-FV.vnf 3500fa.vnf
انجام شده 20030903 - تنظيم و انتشار html فارسى
20070603 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20150907 - تنظيم و انتشار متن کُردی، دریافت شده از فاتح بهرامی.
قدم بعدى - با جلد هفتم مجموعه آثار مقابله شود. صفحات ١٤٩ تا ١٥٦

Last updated: 2015-09-07