صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1210
عنوان مطلب سياست سازماندهى ما در ميان کارگران- خلاصه مباحثات پس از کنگره دوم حکا
اوريژينال کمونيست شماره ٢٨ - مهر ١٣٦٥
تاريخ 13650715 - 19861015
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى s-saz1.vnf
انجام شده 20030315 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20070218 - انتشار متن انگليسى از روى متن انگليسى اديت نشده تايپى (٣٦ صفحه کاغذ استاندارد آمريکايى)، دريافت شده از کورش مدرسى.
20120413 - انتشار متن عربى، ترجمه رفيق فارس محمود
20141214 - انتشار متن اسپانیایی، ترجمه رفيق Nicolás José Jiménez
قدم بعدى بايد با مجموعه آثار جلد ٦ مقابله و تصحيح شود
متن انگليسى نياز به تصحيح و مقابله دارد.
ایضاً متون عربی و اسپانیایی که همان ترجمه ادیت نشده انگلیسی مأخذشان بوده


Last updated: 2014-12-14