صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3854
عنوان مطلب نامه به کورش مدرسى، ٢٩ خرداد ١٣٦٥ - "خُلقيات عقب‌مانده در حزب"
اوريژينال پنج صفحه اسکن شده از نامه دستنويس نادر دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
تاريخ 13650329 - 19860619
فايل پايه k2-1.gif, k2-2.gif, k2-3.gif, k2-4.gif, k2-5.gif
انجام شده 20060309 - تايپ و انتشار متن فارسى و صفحات دستنويس
قدم بعدى


Last updated: 2006-03-09