صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3950
عنوان مطلب مصاحبه با بخش فارسى بى بى سى در مورد تحولات اروپاى شرقى
اوريژينال نشريه اکتبر، نشريه کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران، دوره دوم، شماره ١ - مه ١٩٩٠ (صفحات ٢٤ و ٢٣)
نوار دريافت شده از رفيق رحمان حسين زاده R38_01
تاريخ 13681115 - 19900215
فايل پايه
انجام شده 20060827 - تايپ و انتشار متن پياده شده و منتشر شده در نشريه اکتبر (با تغيير لحن محاوره‌اى)
20070603 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
(در اين نوار صداى مصاحبه کننده ضبط نشده است)
قدم بعدى انتشار اصل مصاحبه بصورت کامل


Last updated: 2007-06-03