صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3864
عنوان مطلب بحث در کنگره اول ا.م.ک - سمينار اساسنامه
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
101_77 ... 101_80
تاريخ 13610711 - 19821003
فايل پايه
انجام شده تبديل به فورمت rm و smil
توضيح


Last updated: 2006-03-12