صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3940
عنوان مطلب پلنوم چهاردهم حزب کمونيست کارگرى ايران - تشکر رسمى، سرطان، آشتى با منصور حکمت
اوريژينال نوارهاى ضبط شده در پلنوم
تاريخ 13800616 - 20010907
فايل پايه CD فايلهاى ASF و WMA دريافت شده از رفيق ايرج فرزاد
انجام شده 20060728 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-28