صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0330
عنوان مطلب نامه سرگشاده به کادرها، اعضا و هواداران انقلابى «سازمان رزمندگان آزادى طبقه کارگر»
اوريژينال ضميمه بسوى سوسياليسم شماره ٣
تاريخ 13590915 - آذر ٥٩
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
Open-ltt.vnf 12ope-ed.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود


Last updated: 13 Sep 02