صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1140
عنوان مطلب سند پايه حقوق مردم کردستان
اوريژينال اوريژينال (ارگان مرکزى کومه له شهريور ٦٣ در دست نيست)
کمونيست شماره ١٤ - ٣٠ آبان ١٣٦٣ اين متن از روى بسوى سوسياليسم دوره دوم شماره ٥ (اسفند ٦٨) صفحات ٦٣ تا ٦٩ تايپ شده است. BSb05
تاريخ 13630615 - 19840915
فايل پايه 1140fa.vnf
انجام شده 20030814 - تنظيم و انتشار html فارسى
20030919 - متن اوريژينال از روى کمونيست شماره ١٤ اسکن شد. jpgif/1140fa_1.jpg 1..3
قدم بعدى - مقابله شود


Last updated: 2003-09-19