صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3610
عنوان مطلب سخنرانى در کنفرانس آلمان حزب کمونيست کارگرى ايران
اوريژينال صدا از روى ويدئوى منتشر شده روى اينترنت برداشته شده است.
تاريخ Aban 1378 - Nov 1999
فايل پايه فايل rtf فارسی دريافت شده از کورش مدرسی - منتشر شده در "منتخب آثار"، انتشارات حزب کمونيست کارگری - حکمتيست. خرداد ١٣٨٤
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد. تبديل به فورمت rm و smil
20050723 - تنظيم و انتشار فايل html فارسی
قدم بعدى - مقابله شود.
- بازنويسی جملات و جمله بنديهای محاوره ای


Last updated: 2005-07-23