صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4016
عنوان مطلب بحث و اظهار نظر در کنگره مؤسس حزب کمونيست ايران - ٤ تا ١١ شهريور ١٣٦٢
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
102_04..102_48
تاريخ 13620611 - 19830902
فايل پايه
انجام شده 20070401 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح


Last updated: 2007-04-01