صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3888
عنوان مطلب ويژگيهاى دولت در دوران انقلابى - سمينار حزب کمونيست ايران
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
345_01, 345_02, 345_03
تاريخ 13640409 - 19850630
فايل پايه
انجام شده 20060515 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
توضيح جمعبندى اين بحث قبلا بصورت نوشته به نقل از بسوى سوسياليسم منتشر شده است 2050


Last updated: 2006-05-15