صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3877
عنوان مطلب بحث در مورد اولويتهاى حزب کمونيست کارگرى در سمينار اول کادرها
اوريژينال کاست نوار دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
متن پياده شده: "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 242 - 250
تاريخ 13710315 - 19920615
فايل پايه متن پياده شده: فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 37
انجام شده 20060416 - تبديل به فورمت rm و smil
20060727 - تنظيم و انتشار html متن پياده شده فارسى
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2006-07-27