صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3919
عنوان مطلب در پاسخ پیمان نعمتی، ایرج آذرین و رضا مقدم
اوريژينال "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات MA-Z1 338 - 339
تاريخ 13780715 - 19991015 نوشته تاريخ ندارد. اين تاريخ تخمينى است.
فايل پايه فايل rtf فارسى، دريافت شده از رفيق کورش مدرسى - شماره 65
انجام شده 20060727 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى


Last updated: 2006-07-27