صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2680
عنوان مطلب درباره وحدت - سرمقاله ب.س. شماره ٢
اوريژينال بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٢ - شهريور ١٣٥٩ - صفحه ١ تا ٧ BSa02
تاريخ 13590511 - 19800802
فايل پايه 2680fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030810 - تايپ و تبديل به فايل html
20050606 - اسم فايل از 2680fa.html به habib_farzad_BSa02.html تغيير داده شد.
اين مقاله بى امضا از بسوى سوسياليسم نوشته رفيق حبيب فرزاد است که به اشتباه در ليست آثار منصور حکمت جا گرفته بود. از همه و بخصوص رفيق حبيب فرزاد بخاطر اين سهل انگارى و بى اطلاعى عذر ميخواهم و بار ديگر بمنظور جلوگيرى از تکرار اين اشتباهات توجه همه را به استمدادمان در صفحه‌اى که از روز اول به ليست آثار لينک شده است جلب ميکنم.

اين مقاله هميشه ماندنى رفيق فرزاد در اين سايت ميماند و فقط از ليست آثار حکمت حذف ميشود. براى مراجعه دوباره به اين مطلب ميتوانيد از صفحه آرشيو نشريات قديم استفاده کنيد.

با پوزش مجدد
مسئول سايت ٦ر٦ر٢٠٠٥Last updated: 2005-06-06