صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0141
عنوان مطلب نظرى به تئورى مارکسيستى بحران و استنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته (٢)
اوريژينال
تاريخ 13581115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
7krs1-ed.vnf 7krs2-ed.vnf 7krs3-ed.vnf
انجام شده 20020911 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20071104 - متن اسکن شده از روى ترجمه انگليسى به آرشيو نشريات قديم اضافه شد. اين اسناد را رفقا سياوش آذرى و Özgür Yalçin تهيه و ارسال کرده‌اند.
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2007-11-04