مقاله تايپ شده
بسوى سوسياليسم شماره ٣، سوم آبان ١٣٥٩ - ضميمه شماره ١
 Z1: 01  02      Z2: 01  02  03  04  05  06  07  08      Z3: 01  02  03      بسوى سوسياليسم ٣