صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4120
عنوان مطلب درباره کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران - مصاحبه با طاهر صدیق از رادیو بی‌.بی.سی فارسی
اوريژينال نوار کاست دریافت شده از رفیق مصطفی اسدپور
تاريخ 13770206 - 19980426
فايل پايه  
انجام شده 20141109 - تنظیم و انتشار فایل صدا و متن پیاده شده از روی نوار
توضيح  

Last updated: 2014-11-09