Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
Audio   دستنوشته

نامه به صلاح مازوجى و ابراهيم عليزاده
درباره مقاله "استنکاف از مبارزه طبقاتى" نوشته کميته ناحيه مهاباد


رفيق مبارز و گرامى صلاح مازوجى

مقاله شما تحت عنوان "استنکاف از مبارزه طبقاتى..." را دريافت کرديم از آنجا که تاريخ و نحوه انتشار "به پيش" بعدى روشن نيست، ما يک نسخه از اين مقاله را در اختيار ک.م.ک قرار داده‌ايم تا در صورت لزوم درباره انتشار آن در مشعل اقدام شود. مشکل اينجاست که مشعل به اعضاى حزب محدود نيست، حال آنکه مقاله شما، همانطور که خودتان اشاره کرده‌ايد در سطح اعضاست. به هر حال يک نسخه از مقاله در آرشيو "به پيش" موجود است. اما خود شما ميتوانيد در مورد نحوه انتشار مقاله يا برخورد رفقاى ک.م. کومه‌له به آن با ک.م. کومه‌له تماس بگيريد.

دست شما و همه رفقاى ناحيه مهاباد را ميفشاريم
"به پيش" ٢١ فروردين ١٣٦٤


رفيق سيد ابراهيم عزيز

نامه ضميمه را صلاح مازوجى و ک.ن مهاباد نوشته‌اند که شايد خود شما قبلا دريافت کرده باشيد. از آنجا که تکليف "به پيش" روشن نيست اين نامه بايد قاعدتا به مشعل فرستاده شود. اما از آنجا که مضمون آن در اين بُرهه زمانى خاص ممکن است تأثيرات کوتاه مدت مفيدى نداشته باشد (انتقاد به ک.م) آن را براى خود شما ميفرستيم تا در صورت تشخيص به مشعل بدهيد. به هر حال بحث با نويسندگان نامه و روشن کردن مطالب حتما مفيد خواهد بود (حق دمکراتيک انتشار مقالات اعضا بجاى خود). يک نسخه از اين نامه را در در آرشيو "به پيش" نگهداشته‌اند که طبق دستور شما عمل شود.

قربان شما
نادر (همينطورى از قول به پيش)
٢١ فروردين ١٣٦٤


hekmat.public-archive.net #4063fa.html