Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
Audio   دستنوشته

سؤالات سياسى و تشکيلاتى
درباره وضعيت تشکيلات خارج


١- مسائل تشکيلاتى

١- چارت سازمانى موجود ک.خ.ک چيست؟ چه ارگانها و فونکسيونهاى تعريف شده‌اى دارد؟ روابط حقوقى و اساسنامه‌اى اين ارگانها چيست؟ تماس و فعل و انفعال عملى اين ارگانها با يکديگر چگونه انجام ميشود (چارت ارتباطى)؟ چارت سازمانى و ارتباطى مطلوب تشکيلات خارج کشور چيست؟‌

٢- چه ارگانهايى (به مثابه ارگان و نه کار ارجاع شده به افراد) ايجاد شده‌اند و چه ارگانهايى بايد ايجاد شوند. (نظير واحد انتشارات، مروجين، سازماندهين، واحدهاى توزيع، هيأت تحريريه، رابطين با بخشهاى ديگر حزب، رابطين با گروههاى اروپايى و...)

٣- وضعيت ک.خ.ک از لحاظ کادر چگونه است؟ آيا کادرهاى لازم را دارد؟ براى افزايش کادر چه ميکند؟ حد نصاب مطلوب و واقعبينانه افزايش کادرها در آينده چيست و چگونه اين هدف دنبال ميشود؟

٤- تقسيم کار درونى ک.خ.ک چيست، چه بايد باشد؟ هماهنگى چگونه انجام ميشود.

٥- جلسات روتين ک.خ.ک چه دستور دائمى‌اى دارد؟ در چه فواصلى برگزار ميشود. تصميمات خود را ثبت و ابلاغ ميکند.

٦- حسابرسى از ارگانها و فونکسيونها در چه فواصلى و به چه صورتى انجام ميشود.

٧- مسائل ناشى از کارهاى پروژه‌اى حزب که توسط ک.خ.ک انجام ميشود، کدامند. آيا اين پروژه‌ها بدرستى اجرا و هدايت و حسابرسى ميشوند؟ چه اصلاحاتى بايد انجام داد؟

٨- رابطه حقوقى و اجرايى ک.خ.ک با د.س چيست؟ تناوب جلسات و نوع تماسهاى رسمى دو ارگان، اَشکال و فواصل حسابرسى و هدايت، شکل رد و بدل کردن اطلاعات و ابلاغيه‌ها، دامنه و نوع دخالت د.س در امور ک.خ.ک چيست و چگونه بايد باشد.

٩- رابطه حقوقى و اجرايى ک.خ.ک با ک.م. کومه‌له، تبادل نظر، ارتباطات، همکارى، خدمات متقابل، رفع اختلاف و غيره چگونه انجام ميشود. تماسهاى روتين ک.خ.ک و کومه‌له چگونه انجام ميشود؟

١٠- رابطه حقوقى، اجرايى و همينطور تماسهاى روزمره ک.خ.ک با نمايندگى کومه‌له در خارج، تماسها و نوع مسائل فى‌مابين چگونه است؟ آيا ک.خ.ک بر هيأت نمايندگى اتوريته دارد؟ چگونه؟ آيا قرار داشتن نماينده کومه‌له تحت دو اتوريته مشکلاتى ايجاد کرده است؟ چگونه اين مشکلات رفع شده يا ميشوند؟

١١- سبک کار عمومى ک.خ.ک چيست؟ سازماندهى در خارج، تبليغ و ترويج در خارج و غيره به چه معنى عملى است. حوزه پايه در ک.خ.ک چه سرنوشتى پيدا ميکند، سلولهاى تشکيل دهند تشکيلات در خارج کشور کدامند. اعضا چگونه در حيات حزب دخالت ميکنند؟ و...

٢- مسائل مالى

١- بودجه ک.خ.ک از کجا تأمين ميشود؟
٢- ک.خ.ک چه درصدى از درآمد حزب (جدا از ک.خ.ک) را تأمين ميکند؟
٣- رابطه مالى هواداران با ک.خ.ک چيست؟
٤- رابطه مالى ک.خ.ک با د.س چيست؟
٥- چگونه از تشکيلات خارج گزارش به ک.خ.ک ميرسد (مالى)
٦- د.س چگونه از ک.خ.ک گزارش مالى ميگيرد؟
٧- آيا تنظيم حسابهاى ک.خ.ک و پروژه‌ها و غيره دشوارى‌هايى دارد؟ آيا وضع موجود مطلوب است؟
٨- درآمد حاصل از نشريات چند درصد درآمد است؟
٩- کدام نشريات سود آورند؟
١٠- نشرياتى که ک.خ.ک براى د.س ميزند، سود ميدهد يا زيان. اين سود زيان چه سرنوشتى پيدا ميکند؟
١١- آيا کنترل و حسابرسى دقيقى بر منابع مختلف درآمد، محلهاى مختلف هزينه، درآمد برگشتى از نشريات، کمکهاى مالى و غيره بطور سيستماتيک وجود دارد؟
١٢- اولويتها در تخصيص درآمد ک.خ.ک کدام است. آيا دوره‌هاى بودجه‌بندى وجود دارد؟ اگر نه، چگونه مخارج تخصيص داده ميشود.
١٣- کادرهاى تمام وقت از چه محلى تأمين ميشوند؟
١٤- ک.خ.ک فراخوان مبنى بر صرفه‌جويى را چگونه عملى ميکند. آيا نقشه‌اى وجود دارد.
١٥- براى افزايش درآمد حزب در خارج حزب چه نقشه عملهايى دنبال ميشود؟
١٦- هدف مالى ک.خ.ک چيست؟ خودکفايى؟ کمک به حزب؟ کاهش اتکاء به حزب؟ سرمايه‌گذارى؟...

٣- مسائل سياسى- ايدئولوژيک

١- درون تشکيلاتى: آموزش درونى در تشکيلات ک.خ.ک چگونه دنبال ميشود. (ارگانها، شيوه‌ها و...)
آيا انعکاس نشريات حزب در درون فعالين جمع آورى و بررسى ميشود
آيا جلساتى براى بحث حول سياستهاى حزب وجود دارد
...
٢- تبليغات: ١- چه مرکزى تبليغات ک.خ.ک را کنترل و هدايت ميکند و تبليغات هواداران را تحت نظر ميگيرد؟
٢- سياست تبليغى ک.خ.ک توسط چه ارگانى دنبال ميشود. اين سياست چيست؟
٣- آيا تبليغات نمايندگى کومه‌له با مسئوليت ک.خ.ک انجام ميشود؟
٣- تماس با گروههاى اروپايى: ١- چه سياستى در اين زمينه دنبال ميشود. چه نقشه عملى وجود دارد. امروز در کدام مرحله اين نقشه هستيم؟
٢- در زمينه همبستگى کارگرى چه اقداماتى در دستور است. چه مرکزى تا کنون اين اقدامات را طراحى و اتخاذ کرده است؟
٣- ارتباط با اين گروهها چگونه حفظ ميشود و گسترش مييابد؟
٤- تئورى: ١- برنامه کار تئوريک ک.خ.ک چيست؟ آيا وظيفه خاصى در اين قبال بر عهده خود ميبيند.
٢- ک.خ.ک چه سهمى در کار تئوريک سراسرى حزب براى خود قائل است. چه برنامه‌اى براى اداى اين سهم دارد؟
٥- ميان ک.خ.ک و د.س، از لحاظ تبادل نظر و هدايت سياسى، چه مناسباتى وجود دارد و يا بايد باشد؟

٤- اولويت‌ها و نقشه‌عملها:

١- اولويتهاى عملى ک.خ.ک در ٦ ماه آينده و يک سال آينده چيست؟
٢- چه نقشه‌عملهاى معيّنى امروز در جريان است؟
٣- چه نقشه‌عملهايى در دست طرح است يا بايد باشد؟
(نقشه عمل = طرح شامل هدف، ابزار، زمانبندى، حد نصاب‌ها، حسابرسى و کنترل، تخصيص نيرو، توجيه ارگانها، تقسيم کار و هماهنگى)

٥- نقاط ضعف و قدرت ک.خ.ک

١- چه ارزيابى مشخصى از اين نقاط ضعف و قدرت وجود دارد
٢- اولويت در رفع مسائل موجود با چيست؟
٣- چه نقشه‌عملهايى براى رفع اين مشکلات وجود دارد

٦- امنيت

١- ک.خ.ک وضع امنيتى خود (و تشکيلات خود) را در حال حاضر و طى سال آينده چگونه ارزيابى ميکند
٢- ک.خ.ک در قبال حفظ امنيت د.س چه وظايفى بر عهده خود ميبيند
٣- اوضاع امنيتى چگونه مونيتور و حسابرسى ميشود.
٤- چه اقداماتى براى حفظ امنيت شده است. چه ملاحظاتى هم‌اکنون مد نظر است؟
٥- خطرات اصلى متوجه کار ما در خارج از کدام ناحيه است؟ چه اقداماتى براى رفع اين خطرات شده و ميشود؟
٦- درجه مخفى بودن و علنى بودن فعاليت و متابوليسم ک.خ.ک چيست؟ آيا ک.خ.ک کميته‌اى علنى است؟ آيا تشکيلات خارج تشکيلاتى مخفى است؟ تصوير مطلوب از نوع فعاليت ک.خ.ک چيست؟


hekmat.public-archive.net #4059fa.html