Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
Audio   دستنوشته

پيشنهاد يک قرار در پلنوم ١٤ حزب کمونيست ايران
تعطيل موقت و تجديد سازمان خارج کشور


پس از بررسى مسائل فعاليت حزب در خارج کشور، پلنوم ١٤ کميته مرکزى حزب تصويب ميکند که:

١- حزب ما بمنظور پيشبرد نقشه‌عملها و فعاليتهاى تعيين شده در خارج کشور به يک تجديد سازمان اساسى در تشکيلات حزب در خارج نياز دارد. کميته اجرايى موظف ميشود بر اساس طرحها و نقشه‌عملهاى مکتوب و معيّن براى اين تجديد سازمان و ايجاد يک تشکيلات حزبى محکم و رزمنده که به نيازهاى فعاليت حزب در خارج کشور پاسخگو باشد اقدام نمايد.

٢- کميته اجرايى اختيار دارد هر اقدام لازم، تا حد تعطيل موقت تشکيلات خارج، تجديد عضويت، تجديد تعريف ارگانها و تخصيص هر تعداد کادر که براى انجام ارگانهاى تشکيلاتى لازم ميداند در اين زمينه بعمل درآورد.


hekmat.public-archive.net #4052fa.html