Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
Audio   دستنوشته

چند سؤال از کميته اجرايىرفقاى کميته رهبرى

لطفا در صورت امکان پاسخگويى (و يا يافتن پاسخ از ارگانهاى ذيربط) مسائل زير را در گوشه‌اى از دستور کار خود بگنجانيد:

١- چاپ ١٩٠٣ در چه مرحله‌اى است

٢- براى ترجمه و اديت قسمتهاى بعدى آن چه تدبيرى بايد انديشيد (مسأله مترجمين و مقابله و اديت)

٣- بسوى سوسياليسم شماره ١ تا چه حد در خارج فروش رفته و انعکاس آن چه بوده است. آيا امکان دارد بعنوان سردبير ب.س گزارشى از ک.خ.ک در اين زمينه دريافت کنم؟

٤- چاپ آلبوم شهدا وظيفه چه ارگانى است (با امکانات موجود در هـ.ت تنظيم اين آلبوم از عهده ما خارج است)

٥- تکليف نشريه "به پيش" چيست؟ تصور فعلى من اين است که اينهم وظيفه من (ما) نيست (من مشخصا مسئوليت انتشار کمونيست را بعهده گرفته‌ام و انجام امور ديگرى که سابقا رسما يا تلويحا در رابطه با هـ.ت تعريف شده از نظر من از حيطه اين مسئوليت خارج است)با آرزوى موفقيت
نادر
٢٠ بهمن ١٣٦٣


hekmat.public-archive.net #4049fa.html