Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
Audio   دستنوشته

گزارش هيأت تحريريه مرکزى


هيأت تحريريه مرکزى بعنوان ارگانى ستادى به منظور ١) تحليل مسائل مبارزه طبقاتى و ارائه نظرات مدوّن، ٢) تهيه مطلب براى نشريات مرکزى و صداى حزب و ٣) ارائه مشورت به دفتر سياسى در مورد مسائل سياسى و تئوريک، تشکيل شد. (ابلاغيه تشکيل هـ.ت مرکزى ضميمه است)

عملکرد هـ.ت مرکزى حاکى از موفقيتى نسبى است. موفقيت، از آنرو که هـ.ت در اين دوره شروع به پُر کردن يک خلاء جدّى در زمينه تحليل مسائل مبارزاتى نمود. و نسبى از آن جهت که شاخصها و حد نصاب‌هايى که هـ.ت براى موفقيت کامل خود داشت تأمين نشد. اولا، تمام اعضاى هـ.ت به تعهدات نگارشى خود در حد لازم عمل نکردند، ثانيا بخشى از دستور جلسات مصوّب هـ.ت (که قرار بود در سه نشست در فاصله دو پلنوم مورد بحث قرار بگيرد) با لغو يکى از نشست‌ها، عملا لغو گرديد.

هـ.ت براى سه نشست خود ١١ دستور داشت که عبارت بودند از:

٭ ١- تشکلهاى توده‌اى کارگرى
٭ ٢- صف‌بندى‌هاى اساسى در چپ ايران - طيف پرو-روس
٭ ٣- تاريخ چپ ايران
٭ ٤- چپ نو ايران
   ٥- نيکاراگوئه
٭ ٦- آفريقاى جنوبى
٭ ٧- اپوزيسيون غير پرولترى
   ٨- اعتلاى سياسى و وظايف ما
   ٩- تروريسم
   ١٠- مسأله فلسطين
٭ ١١- قانون کار

بعلاوه مقرر شده که دو جزوه بايد درباره سرمايه‌دارى و سوسياليسم نوشته شود. علاوه بر تعهدات نگارشى، اعضاء هـ.ت تقبل برگزارى سمينارها و سخنرانى‌هايى را نموده بودند (ر.ک به اسناد ضميمه). از ميان اين عناوين مواردى که با ستاره (٭) مشخص شده در دو نشست انجام شده هـ.ت مورد بحث قرار گرفت، که ٧ تيتر از ١١ تيتر را شامل ميشود. در اغلب اين موارد مباحث حول طرح بحث‌هاى مکتوب صورت گرفت و در مورد قانون کار، کميسيون ويژه هـ.ت، متن نهايى را تهيه نموده است که هنوز مورد بحث و تصويب د.س قرار نگرفته است (ضميمه است).

جزوات پايه متأسفانه تهيه نشده. در مورد سخنرانى‌ها قرار بر اين شد که در دور اول، رفقا در خدمت کميته خارج کشور در کشورهاى مختلف اروپا سخنرانى کنند (ر.ک به اسناد ضميمه نامه دبير هـ.ت به ک.خ.ک) که متأسفانه جز در مورد دو رفيق، سخنرانى بقيه رفقا هنوز صورت نگرفته است. بايد تذکر داد که در فاصله دو پلنوم رفقا موظف بوده‌اند بيش از يک سخنرانى يا سمينار داشته باشند، که اين هدف تحقق پيدا نکرده است.

علت ناقص ماندن کار هـ.ت مرکزى را ميتوان در عوامل زير جستجو کرد.

١) دشوارى گردآورى کل رفقا بطور منظم. هـ.ت دو بخش محلى تشکيل داد، که يکى از آنها جلسات منظم و با ارزشى داشته است. بخش ديگر تنها يک جلسه طولانى محلى برگزار نمود که به سهم خود موفقيت‌آميز بود، اما جلسات ديگر بدليل پراکنده شدن رفقا انجام نشد.

٢) بالا بودن حد انتظارات در تعيين اهداف اوليه. از پيش روشن بود که هـ.ت با دشوارى ميتواند به اهداف کمّى خود برسد. با اين وجود براى بالا نگهداشتن راندمان در اين اهداف تخفيف داده نشد. تجربه نشان داد که در صورت مديريت بهتر و نيز امکان حضور همه رفقاى عضو هـ.ت در تمام طول اين دوره، اين اهداف غير قابل حصول نبود.

٣) عدم پيگيرى کافى مسئول هـ.ت. بدليل فاصله جغرافيايى مسئول هـ.ت از اغلب اعضا و نيز مشغله‌هاى متعدد او، امکان پيگيرى حضورى و نزديکتر در مورد نحوه پيشبرد امور وجود نداشت. جلسه دوم هـ.ت اساسا بدليل مشغله‌هاى ديگر مسئول هـ.ت و نيز غيبت برخى رفقا ابتدا به تعويق افتاد و سپس عملا لغو گرديد.

اسناد مربوط به هـ.ت مرکزى ضميمه اين گزارش است.

در مجموع تجربه هـ.ت مرکزى نشان داد که ما به روش مناسبى براى زنده کردن ظرفيتهاى تحليلى در سطح مرکزى حزب دست پيدا کرده‌ايم. با اطمينان ميتوان گفت که در صورتى که هـ.ت مرکزى ٢-٣ ماه ديگر فرصت ميداشت، بطور جدى به ثمردهى ميرسيد و از فعاليت روتين پُر راندمانى برخوردار ميشد. به اعتقاد ما تحت هر شرايطى چنين ارگانى براى ما ضرورى است.


اين نوشته فاقد تاريخ و امضاء است. به احتمال زياد اين گزارشى به پلنوم نهم کميته مرکزى حزب است که حدودا در ماه ژوئن ١٩٨٧ برگزار شده است. جلسه بحث هيأت تحريريه در مورد احزاب چپ، قانون کار و احزاب بورژوايى - که در اين نوشته مورد اشاره قرار گرفته - در تاريخ ٣١ مه ١٩٨٧ برگزار شده است.


hekmat.public-archive.net #4045fa.html