صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4038
عنوان مطلب قرارهاى تکميلى، مصوب پلنوم ١٣ کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران - فوريه ٢٠٠١
اوريژينال منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه شماره ٢ - آوريل ٢٠٠٧
تاريخ 13791115 - 20010215
فايل پايه 2001-02-qararha-plenom13.doc دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
انجام شده 20070826 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2007-08-26