Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

نامه به اعضاء و مشاورين کميته مرکزى
دستور جلسه پيشنهادى پلنومشماره ٧٥٠٣
٤ دسامبر ٢٠٠٠

از دبير کميته مرکزى
به اعضاء و مشاورين کميته مرکزى
موضوع: دستور جلسه پيشنهادى پلنوم

رفقا! اين در واقع اولين پلنوم بعد از کنگره است که ميتواند به مضمون مسائل وارد شود و سياست گذارى کند. در نتيجه چهارچوب اصلى دستور پلنوم منطقا بايد "حزب پس از کنگره؛ چه بايد کرد" باشد. اين بحثى در باره اولويتهاى ما، اقدامات و پروژه‌هاى کليدى‌اى که بايد انجام شود و همينطور موانع و مشکلات اصلى در راه پيشروى حزب است. در اين چهارچوب عمومى بنظر من هر عضو کميته مرکزى بايد بتواند اثباتا نظر بدهد، اولويتهاى حزب را از نظر خود بشمارد و موانعى که بايد رفع شود را ذکر کند. اينکه اين چهارچوب عمومى به چه مباحث اصلى‌اى تقسيم ميشود را پلنوم تعيين خواهد کرد. بنابراين من يک دستور اصلى (پس از کنگره سوم: اولويتها، اقدامات و معضلات گرهى) پيشنهاد ميکنم و برخى تيترها را بعنوان اجزاء اين تيتر اصلى پيشنهاد ميکنم، بعلاوه تعدادى اقلام تکميلى دستور هم هست که مستقيما و بلاواسطه به اين مسأله مربوط نميشود. هر يک از اينها را بعنوان يک دستور پيشنهادى جداگانه آورده‌ام. دستور پيشنهادى دبير ک.م. (که شامل دستور پيشنهادى هيأت دبيران هم هست) به شرح زير است:

١- مبحث اصلى: پس از کنگره: اولويتها، اقدامات و معضلات اصلى

- اوضاع سياسى و وظايف فورى
- وظايف و شيوه‌هاى رهبرى حزب
- حزب و رهبرى مبارزات مردم (پاسخ سؤال چه بايد کرد به مردم)
- سياست تبليغى ما
- مسأله مالى، وضعيت کنونى و طرحها
- فعاليت در داخل، سازمانگرى حزبى در داخل کشور
- سازمان زنان
- دورنماى کار راديو، ادامه‌کارى، سبک و سياست
٢- دستور تکميلى - بررسى قرارهاى پيشنهادى به کنگره و قطعنامه طبقه کارگر و قدرت سياسى
- تدقيق موازين سازمان و آرايش درونى ارگانهاى بالاى حزبى، رفع برخى ناروشنى‌ها در تعريف دامنه اختيارات و وظايف ارگانهاى بالاى حزب.

٣- انتخابات

علاوه بر مباحث رسمى، خواهش من اين است که در يک جلسه سمينارى يکساعته به من فرصت داده شود تا نتيجه‌گيرى‌هاى پراتيکى‌ام از بحث "جنبش سلبى يا اثباتى" که در سمينار پس از کنگره در کپنهاک مطرح کردم را توضيح بدهم.
موفق باشيد
نادر (م. حکمت)


از آرشيو شخصى رحمان حسين زاده - تايپ مجدد توسط اسماعيل ويسى - منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه شماره ٢ - آوريل ٢٠٠٧

hekmat.public-archive.net #4037fa.html