صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4037
عنوان مطلب نامه به اعضاء و مشاورين کميته مرکزى - دستور جلسه پيشنهادى پلنوم
اوريژينال آرشيو شخصى رحمان حسين زاده - منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه شماره ٢ - آوريل ٢٠٠٧
تاريخ 13790914 - 20001204
فايل پايه 2000-12-04-dastur-plenum13.doc دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
انجام شده 20070826 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2007-08-26