Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

ملاحظات مقدماتى درباره اوضاع حزب در عراق و کردستان
پس از رويدادهاى اوت و سپتامبر ١٩٩٦


فاکتورهاى زير در تعيين جوانب عملى سياست ما نقش مهمى دارند و بايد بدقت در نظر گرفته شوند:
 • ١- تکوين رابطه عراق و بارزانى. هر قدر اين رابطه نزديک‌تر بشود شرايط فعاليت علنى قانونى جارى در کردستان دشوارتر ميشود. يک شاخص حضور نهادهاى امنيتى عراق در کردستان است و نيز درجه تعهد پارتى به سرکوب مخالفين رژيم عراق.
   
 • ٢- مواضع عملى پارتى در قبال فعاليت احزاب در کردستان. هر چند نبايد به حرف باور کرد، هر درجه ظاهرسازى دمکراتيک پارتى، عملا در تعيين دامنه فعاليت وسيع و علنى تأثير دارد.
   
 • ٣- سياست اتحاديه ميهنى چيست. از آش‌به‌تال تا ادامه مبارزه مسلحانه فعلا ممکن بنظر ميرسد. باقى ماندن انحاديه ميهنى در صحنه، بخصوص وجود مناطق تحت کنترل انحاديه روى سياست عملى و سازمانى ما تأثير ميگذارد.
   
 • ٤- ثبات يا بى‌ثباتى خودِ رژيم عراق و سير تکوين بحران جارى با آمريکا له يا عليه رژيم عراق.
عوامل زير در هر شرايطى و براى اتخاذ هر سياستى حياتى است:
 • ١- وجود يک حزب منضبط که آمادگى تبعيت و اجراى سياستهاى مصوب حزبى را دارا باشد.
   
 • ٢- يک رهبرى آکتيو و درگير در حيات حزب.
   
 • ٣- ارتباطات ميان رهبرى و تشکيلات و شاخه هاى اصلى تشکيلات در داخل.
   
 • ٤- پول
روندهاى زير مستقل از هر سير تکوين اوضاع بايد طى شود:
 • ١- سازمان مخفى حزب سر و سامان بگيرد و روتين بشود.
   
 • ٢- "مسأله فراکسيون" و ساير مشکلات درونى سريعاً حل و فصل بشود.
   
 • ٣- رهبرى حزب انسجام بگيرد و نقش خود را چه در سطح جامعه و چه در درون حزب درست انجام بدهد.
   
 • ٤- تشکيلات حزب در خارج کشور فعال بشود.
   
 • ٥- امنيت فعالين سرشناس و رهبران و کادرهاى حزب در داخل به اَشکال مناسب حفظ شود.
ملاحظات سياسى و عملى
 • ١- شرايط شهرهاى کردستان به هر حال به نسبت سابق بسته‌تر خواهد بود. سازمان مخفى حزب بايد تقويت شود. امکانات فعاليت انتشاراتى تحت چنان شرايطى بايد فراهم بشود.
   
 • ٢- ويژگى‌هاى کار علنى-قانونى در اين شرايط جديد بدقت بررسى بشود و از امکانات و فرجه‌هاى ممکن استفاده بشود. به نقش سازمانهاى جانبى بيشتر توجه بشود. داير کردن دفاتر ارگانها و نشريات نهادهاى توده‌اى، نظير تشکلهاى بيکاران، زنان و غيره، گام اول در ورود به عرصه کار علنى است.
   
 • ٣- در صورت باقى ماندن مناطقى که بيرون کنترل پارتى و عراق قرار بگيرد، براى مثال به معناى مناطق تحت کنترل اتحاديه ميهنى، حتى براى دوره‌هاى چند ماهه، حضور ما بصورت يک نيروى مسلّح مَقرّدار، ترجيحاً با راديو، ولو بدون اعلام جنگ با کسى، در اين مناطق حياتى است. و فرصت مهمى براى گشودن بُعد مسلح موجوديت و فعاليت ماست. هدف اساسى از اين حضور شکل دادن به بُعد مسلح فعاليت و هويت ما براى مراحل بعدى جنبش است. اگر اين حضور صورت گيرد، امکانات وسيعى براى ابعاد جديدى از فعاليت برروى ما باز ميشود. در بدترين حالت حتى حضور مسلح بعنوان يک سازمان جانبى دوستدار حزب بايد بررسى بشود.
   
 • ٤- در هر حال بخشى از سازمان ما بايد همراه مهاجرين و پناهندگان بيرون شهرها باشد. چه در بُعد علنى و چه مخفى. از اين نقل و انتقالات بايد براى جذب نيروهاى سَرخورده از اتحاديه ميهنى، ايجاد کانالهاى جديد ارتباطى، کاشتن عناصر مخفى در ايران براى فعاليت هر دو حزب، و غيره کمال استفاده را کرد.
   
 • ٥- چاره‌جويى اساسى براى گذاشتن سَرپُلهاى ارتباطاتى مخفى در ايران و سوريه با استفاده از اين شرايط.
   
 • ٦- گشوده شدن ارتباط با بخش عربى عراق، از سرگيرى فعاليت گسترده‌تر حزب در اين زمينه را در دستور ميگذارد.
   
 • ٧- حياتى است که رهبرى حزب عراق بيانيه سياسى خود راجع به اين اوضاع، رئوس وظايف کارگران و همه مردم و خواستها و شعارهاى آنها را در اين شرايط بويژه در قبال پارتى منتشر کند.
رئوس اين بيانيه ميتواند اينها باشد:
 • اعلام عدم مشروعيت هر نوع حضور دولت عراق و نهادهاى آن در کردستان. اعلام نامشروع بودن بند و بست و معامله از بالا و خواست رفراندوم در مورد سرنوشت کردستان*
   
 • خواست اعلام رسمى احترام به حقوق مدنى و آزاديهاى سياسى از جانب پارتى.
   
 • خواست قرار گرفتن اداره امور در دست نمايندگان منتخب مردم و بيرون رفتن گروههاى شِبه‌نظامى از شهرها و مناطق مسکونى و سازمانيابى نيروى انتظامى خودِ مردم.
   
 • خواست لغو تحريم اقتصادى آمريکا در قبال عراق.
   
 • محکوم کردن دخالتهاى آمريکا و کشورهاى منطقه در امور مردم عراق.
   
 • اعلام فشرده اساسى برنامه سوسياليستى حزب کمونيست کارگرى عراق براى کل عراق و براى کردستان.
   
 • * مهم ترين فاکتور در درجه (مُبرَميّت تاکتيکى) شعار استقلال، نا مشخص بودن وضعيت حقوقى کردستان است. هر قدر اين وضعيت حقوقى بيشتر تعيين تکليف بشود (ولو به شکل ارتجاعى) شعار استقلال فوريّت خود را از دست ميدهد و يک خصلت برنامه‌اى‌تر پيدا ميکند. ما تحت هر شرايطى خواهان مراجعه به آراء خود مردم کردستان بر سر جدايى يا باقى ماندن با عراق هستيم. تا زمانى که عراق يک رژيم قومى و عربى است، توصيه ما به مردم در چنين رفراندومى جدا شدن خواهد بود. اما نامعلوم بودن وضعيت حقوقى کردستان به اين شعار مُبرَميّتى ميدهد که در صورت تعيين تکليف وضع به نفع حاکميت رژيم عراق ديگر چنين نخواهد بود. به اين معنى شعار فورى ما خواست رفراندوم است و در تبليغات خود به ايده استقلال عمدتا در چهارچوب توصيه خود در چنين رفراندومى اشاره ميکنيم.
 • ٨- تحليل و جمعبندى سياسى رهبرى حزب از اوضاع بعد از جنگ خليج تا امروز و استراتژى افق سياسى اين رهبرى منتشر شود. ترجمه و انتشار اسناد مهمى که در اين خصوص داشته‌ايم.
   
 • ٩- ارتباط عادى و معمول خود با همه احزاب کردستان که پيشتر با آنها ديالوگ داشته‌‌ايم، حتى خود پارتى را حفظ کنيم.
   
 • ١٠- موضع و حرکت تمام احزاب منطقه را درباره اين رويدادها و معضلات اصلى کردستان جويا بشويم و دائما دنبال کنيم. بايد رسما از کليه سازمانها نظر و سياستشان را استفسار کنيم. پارتى، اتحاديه ميهنى، حزب شيوعى، زحمتکشان، حسک، حزب دمکرات کردستان ايران و غيره.
   
 • ١١- شروط و ملاکهاى حزب در برخورد به پروسه انتخاباتى احتمالى در کردستان؛
 • وضعيت حقوقى کردستان در قبال دولت عراق بايد روشن شده باشد. انتخابات بر سر چيست؛ دولتِ کردستانِ مستقل، فرماندارى استان کردستان عراق، مجلس محلى ايالت خودمختار، خيمه شب بازى، مجلس مشورتى کُردهاى طرفدار عراق؟
   
 • رژيم عراق و ارگانها و نهادهايش هيچ نوع حضور و دخالتى در کردستان نداشته باشند.
   
 • آزادى بدون قيد و شرط بيان و احزاب و غيره اعلام و تضمين شود.
   
 • بعنوان ضمانت اجرايى نيروهاى مسلّح احزاب از شهرها و نقاط مسکونى خارج شوند و انتظامات مسلّح خود مردم جايش را بگيرد.
   
 • نهادهاى بين‌المللى بايد بر صحّت انتخابات نظارت کنند.
   
 • با توجه به اين فاکتورها و درجه تحقق اين ملاکهاى حزب، مسأله شرکت يا تحريم چنين انتخاباتى را بررسى ميکنيم.

٭ ٭ ٭


- از آرشيو شخصى رحمان حسين زاده. توسط اسماعيل ويسى بازنويسى و مقابله شده است.

توضيح:
در ادامه جنگ داخلى کردستان عراق در ٣١ اوت ١٩٩٦ (پارتى دمکرات کردستان عراق "پارتى" به رهبرى مسعود بارزانى) با حمايت و همکارى نيروهاى رژيم بعث، شهر اربيل و سپس سراسر کردستان عراق را از کنترل نيروهاى اتحاديه ميهنى کردستان عراق تحت رهبرى جلال طالبانى در آورد. به منظور همفکرى با رهبرى حزب کمونيست کارگرى عراق لازم بود، وضعيت جديد با منصور حکمت مورد بررسى قرار گيرد. نوشته فوق نتايج اين جلسه است و تزهاى مندرج در آن اساسا توسط منصور حکمت ارائه و فرموله شده است. رحمان حسين زاده

منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه شماره ٢ - آوريل ٢٠٠٧


hekmat.public-archive.net #4036fa.html