صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4036
عنوان مطلب ملاحظات مقدماتى درباره اوضاع حزب در عراق و کردستان، پس از رويدادهاى اوت و سپتامبر ١٩٩٦
اوريژينال منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه شماره ٢ - آوريل ٢٠٠٧
تاريخ 13750715 - 19961015 تاريخ حدسى است
فايل پايه 1996-hezbe-Iraq.doc دريافت شده از رفيق کورش مدرسى
انجام شده 20070819 - تنظيم و انتشار متن فارسى
توضيح


Last updated: 2007-08-19