صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 4012
عنوان مطلب اهميت آژيتاتور - (قسمتى از بحث در جلسه اعضاى ارگانهاى مرکزى)
اوريژينال نوارهاى آرشيو حزب کمونيست ايران، دريافت شده از رفيق ابراهيم عليزاده
411_02
تاريخ 1364 - 1985 (تاريخ روى نوار ذکر نشده است)
فايل پايه متن پياده شده: فايل word فارسى دريافت شده از رفيق دنيس مير (آزاد)
انجام شده 20070304 - عنوان جديد، تنظيم و انتشار فايلهاى اوديو smil
20090825 - تنظيم و انتشار متن پياده شده دريافتى از رفيق دنيس مير (آزاد)
توضيح تاريخى روى نوار ذکر نشده است


Last updated: 2009-08-25