مطلبى که بدنبال آن ميگرديد به اشتباه بنام منصور حکمت در اين سايت منتشر شده بود

در تاريخ سوم نوامبر ٢٠٠٧ حذف شد.

با پوزش - مسئول سايت