Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

پيشنهاد دستور جلسه پلنوم

نامه به کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرىرفقای کمیته مرکزی
با آرزوی موفقیت

دستور پیشنهادی ما برای پلنوم به این شرح است:

١- گزارش‌ها

٢- از گروه فشار به حزب سیاسی (بحثی درباره دورنمای عملی حزب)

٣- مورد شعار جمهوری سوسیالیستی – قرار پیشنهادی

٤- نظری بر استعفاهای اخیر – قرار پیشنهادی

٥- بازبینی و تقویت فدراسیون – قرار پیشنهادی

٦- قرارها و قطعنامه‌ها

٧- طرح سازماندهی ارگانهای رهبری حزب

٨- پلاتفرم پیشنهادی برای رهبری آتی (بحث در مورد پلاتفرم عمل رفقایی که کاندید دبیر کمیته مرکزی هستند)

٩- انتخابات

لطفا قرارها و قطعنامه‌های پیشنهادی خود به پلنوم را در اسرع وقت برای ما ارسال کنید. قرارها و اسناد موجود درباره موضوعات فوق بزودی برای رفقا ارسال میشود.

دبیر کمیته مرکزی

منصور حکمت

١٣ ژوئن ١٩٩٩


توضیحات:

دستور پیشنهادی از طرف منصور حکمت به پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران میباشد که روزهای ( ٢٥ تا ٢٧ ژوئن ١٩٩٩، ٤ تا ٦ تير ١٣٧٨) در انگلستان در شهر لندن برگزار شد. کلیه قرارها و قطعنامه‌های مصوب این پلنوم در مجموعه‌ای تحت عنوان "مصوبات پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگرى ایران" منتشرگردید.
اسماعیل ویسی ١٤ اکتبر ٢٠٠٦


hekmat.public-archive.net #3979fa.html